الف) بیمه تمام عمر : برپایه این قرارداد ، بیمه گر متعهد می گردد که در صورت فوت بیمه گذار در هر زمان، سرمایه بیمه مذکور در قرار داد را به بهره گیری کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه برطبق قرارداد می باشد. پرداخت حق بیمه به صورت یکجا به هنگام بستن قرار دادن و یا به صورت پرداخت اقساطی می باشد. در صورت پرداخت اقساطی ، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه می گردد و این که متعهد می گردد که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قرار داد بپردازد . این گونه قرارداد بیمه عمر، تشابه زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و دربرگیرنده اندوخته ریاضی می باشد، بدین معنا که بیمه گر می داند که بایستی به تعهد خود در مورد پرداخت سرمایه بیمه اقدام کند. تنها چیزی که جنبه  احتمال دارد ، تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر می باشد. این گونه بیمه عمر نسبتا گران می باشد، با این وصف  به صورت تامین تبعی می توان از آن بهره گیری نمود ( به مقصود تصفیه حقوق ، بدهی مربوط به ارث ، تامین مبلغ مانده بدهکار قراردادهای جاری متداول برای زمان فوت بیمه گذار ، پرداخت اجاره بهاء ، هزینه تلفن و…..) ( اوبر، 1378).

ب)بیمه های عمر زمانی :در این نوع بیمه نامه ها ، سرمایه مورد تعهد تا زمان معینی  قابل  پرداخت می باشد و پس از انقضای این مدت ( که آن را مدت بیمه نامه  می نامند)، بیمه خاتمه یافته و بیمه گر تعهدی ندارد.

ج ) بیمه عمر با سرمایه نزولی یا مانده بدهکار : در این نوع بیمه، سرمایه متناسب با زمان به تدریج کاهش می یابد. مثلا اگر بیمه گذار بیمه نامه 20 ساله خریداری نماید، اگر فوت در سال اول قرارداد روی دهد، بیمه گر بایستی تمام سرمایه و اگر در سال دوم اتفاق افتد  ودر سال سوم  سرمایه  را و الی آخر سرمایه پرداخت کند . این بیمه بیشتر در بانکها و موسساتی که وام ( دراز مدت یا کوتاه مدت ) پرداخت می کنند، کاربرد دارد . زیرا طبق قرار داد با پرداخت هر قسط وام  به همین  اندازه از تعهدات بیمه گر کاسته می گردد و تعهد بیمه گر پیش روی وامی  که بیمه گذار دریافت نموده، مبلغ وام منها اقساطی پرداختی می باشد .

د) بیمه عمر با سرمایه صعودی : دراین نوع قرارداد، سرمایه بیمه برحسب تصاعد عددی در هر سال که فوت پیش آید افزایش می یابد. به این شکل که چنانچه فوت در سال اول پیش آید تمام سرمایه بیمه مثلا000,000,50 ریال پرداخت می گردد و اگر در سال دوم اتفاق افتد 000,000,100ریال و چنانچه در سال سوم فوت پیش آید 15 میلیون  و الی آخر تا پایان قرارداد (امیری، 1382).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ه) بیمه عمر پنج ساله تکراری : دراین نوع قراردادها، حق بیمه هر پنج سال یکبار تعیین می گردد و این نوع بیمه ها هر پنج سال یکبار برحسب افزایش سن بیمه گذار تغییر می کند. معمولا به جای افزایش حق بیمه، سرمایه به نحوی تغییر می کند که بیمه ثابت بماند. کسانی خواهان این قبیل بیمه نامه ها هستند که در سال های اول نمی توانند حق بیمه های بیشتر بپردازند ( امیر ،1382 ).

2-5-3-بیمه های به شرط حیات

به موجب این نوع قرار دادها که چندان متدوال نیستند، بیمه گر متعهد می گردد که پیش روی دریافت حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده ( در صورت زنده ماندن بیمه گذار ) به بیمه گذار بپردازد. ویژگی مشترک این دسته از بیمه های عمر، جنبه پس اندازی  آنها می باشد. درواقع دراین قراردادها به یاری توانایی مالی موجود ،  منابع مالی برای آتیه تامین و فراهم می گردد (اوبر ،1387). در این نوع بیمه، بیمه گر  از محل  ذخایر ریاضی ، منابع مالی زیادی در اختیار دارد که با سرمایه گذاری آنها قدرت و توانایی مالی کافی جهت ایجاد تعهدات خود پیش روی بیمه گذاران و بهره گیری کنندگان دارد که بخش عمده در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها را به بهره گیری کنندگان برمی گرداند.

2-5-4-بیمه های عمر و پس انداز ( مختلط پس انداز )

این نوع بیمه ها از ترکیب دو نوع بیمه خطر فوت و بیمه به شرط حیات به وجود می آیند ( فرجادی، 1354). دراین نوع قرارداد بیمه، مخاطره فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یکجا و همزمان مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد. عنوان مختلط به آن معنی نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت رابیمه می کند ؛بلکه مقصود این می باشد که بیمه گر برحسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی ازاین دو مخاطره اقدام می کند.

این نوع بیمه پیوندی ، با وجود حق بیمه نسبتا سنگین ، از جایگاه آشکاری بردار می باشد ( اوبر ، 1378).بیمه های مختلط پس انداز از یک بیمه عمر با سرمایه نزولی و یک عامل پس انداز صعودی تشکیل شده می باشد ، یعنی عامل پس اندازی به تدریج زیاد می گردد ، تا آنکه در پایان مدت با سرمایه بیمه برابر گردد .این مدت زمان معولا 25،20،15،10،5و30 سال بیشتر می باشد ( باقری گیگل ، 1384). بیمه عمر و پس انداز ، علاوه بر

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد