لشگری و هرمزی(1392) به مطالعه تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و محافظه­کاری حسابداری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش که در بین یک نمونه شامل 109 شرکت طی سالهای 1391 تا1384 انجام گرفته می باشد . یافته های پژوهش نشان میدهدکه تأثیرسرمایه­گذاری بیش ازحدبرمحافظه­کاری،معکوس ومعنی­داربوده وهمچنین تأثیراستقلال هیئت مدیره درسرمایه­گذاری بیش ازحدبرمحافظه­کاری،معکوس ومعنی­داربوده می باشد.

مهدی (1384) نتایج پژوهش وی واکنش بیش از حد را در بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران تایید می کند.

معصومه نادری(1385)  نتایج پژوهش او نشان داد که واکنش بازار نسبت به اطلاعات جدید با تاخیر همراه بوده می باشد. این امر می‌تواند ناشی از وجود اشکالاتی در تفسیر اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران، نامناسب بودن وضعیت اطلاع رسانی، عدم وجود تجزیه و تحلیل‌گران مالی در بورس تهران و غیره باشد؛ اما به هر حال این امر موید حساسیت بازار نسبت به اطلاعات جدید می باشد. وهمچنین در بعضی از شرایط، بازار نسبت به اطلاعات جدید یک واکنش بیش از حد یا کمتر از حد کوتاه‌مدت و ضعیف را نشان می‌دهد؛ اما از لحاظ آماری معنادار نبوده می باشد.

وحید محمودی و همکاران(1390)، نتایج به دست آمده نشان‌دهنده واکنش سرمایه‌گذاران به اطلاعات دریافتی پیرامون تغییرات سود می‌باشد که برای شرکت‌هایی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد مثبت و برای شرکت‌هایی که تغییر منفی در سود خود را گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد منفی نظاره گردید.

 

شعری و مرفوع در سال (1386) یافته های پژوهش آنها بیانگر تأثیر بسیار ضعیف مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در اثرگذاری بر ویژگی های پیش بینی سود شرکت هاست

حسنی (1388) به مطالعه ارتباط ترکیب هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیرمؤظف هیئت مدیره با محافظه‏کاری در حسابداری پرداخته می باشد.در این پژوهش که در بین یک نمونه 72 شرکتی از شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده می باشد با مطالعه ارتباط بین دو ویژگی هیئت مدیره یعنی درصد اعضای غیرمؤظف و درصد مالکیت مدیران غیرمؤظف به عنوان متغیرهای مستقل با معیار محافظه‏کاری در مدل عدم تقارن زمانی باسو (1997) پرداخته شده می باشد.نتایج پژوهش نشان­گر وجود ارتباط مثبت معنادار بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و محافظه‏کاری و نیز ارتباط منفی و معنادار بین نسبت اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره و محافظه‏کاری می‏باشد.

احمدپور و کردتبار)1387) در تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط بین اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیریت سود شرکت ها ، تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند ، یافته ها حاکی از آن بود که مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی عمده تأثیر ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیر عادی دارند

عباسعلی دریایی(1388) در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با عملکرد شرکت مطالعه گردید . در این راستا تعداد  125 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طی دوره زمانی 1383تا 1386 به گونه نمونه انتخاب گردیدند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد