به مقصود ارزیابی رتبه سلامت کشور معمولا سه شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، سرانه درمان و سهم عادلانه مردم از هزینه‌های بخش سلامت به کارگرفته می شوند که:

الف- در شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، حدود 6.4 درصد از درآمد ناخالص داخلی کشور مربوط به هزینه‌های سلامتی می باشد که در کل دنیا این شاخص حدود 10 درصد می باشد.

ب-شاخص سرانه سلامتی در ایران، حدود 253 دلار امریکا می باشد که در کل جهان این شاخص 3.5 برابر ایران؛ یعنی حدود 802 دلار برآورد می گردد.

ج- شاخص سهم مردم از هزینه های سلامت نیز نشان می دهد که بیش از 90 درصد از هزینه‌های خصوصی سلامتی، یعنی بیش از 50 درصد هزینه سلامتی را مردم پرداخت می‌کنند که متوسط جهانی در این زمینه 43 درصد می باشد.

بیمه های درمان شامل بیمه‌های غیرزندگی در تقسیم‌بندی آماری بین المللی هستند. وضعیت بیمه‌های غیر زندگی ایران نیز نامناسب بوده و با سرانه حق بیمه غیرزندگی 54 دلار امریکا و اختصاص 0.22 درصد سهم از بازار جهانی بیمه غیر زندگی در رتبه 39 دنیا قرار دارد که این رتبه از بسیاری تز کشورهای خاورمیانه و اسلامی نیز پایین تر می باشد(شیخان، 1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-14-پیشینه پژوهش

2-14-1-مطالعات داخلی

نصرت‌نژاد و همکاران (1393) در مقاله‌ای تحت عنوان “عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در تهران” به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر تقاضا پرداخته می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیل می باشد. و داده‌ها از طریق پرسشنامه از 950 خانوار در سطح شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای سه مرحله‌ای جمع آوری گردید و تخمین مدل از طریق روش‌های اقتصاد سنجی مبتنی بر مدل‌های دو بخشی پروبیت و توزیع ارزش فرین انجام گرفته می باشد. نتایج تخمین مدل نشان داده می باشد که برخورداری از بیمه پایه، چکاب سالیانه، ورزش منظم، دارا بودن منزل شخصی و بازنشستگی اثر مثبت و معنی‌دار بر تقاضای بیمه درمان

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد