برای مطالعه وضعیت کلی تحقیقات بازاریابی در صنعت زعفران و شاخصهای تشکیل دهنده آن از آزمون آماری میانگین یک نمونه ای بهره گیری گردیده می باشد. در هر مورد، گزاره مربوطه به صورت سوال مطرح شده با بهره گیری از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته می باشد. با توجه بهره گیری از طیف 5 تایی لیکرت در این پژوهش به تبیین ذیل و در نظر گرفتن اینکه میانگین نمره 5 متوسط (در حد متوسط) و پایین تر از آن کم (کمتر از متوسط) و بالاتر از آن زیاد (بیشتر از متوسط) می باشد. پس فرضیه صفر ( ) و فرضیه مقابل ( ) در تمام متغیرهای پژوهش با در نظر داشتن تبیین فوق به تبیین زیر

به تعبیری فرضیه به این شکل مطرح گردیده می باشد که آیا مقدار میانگین نمره تحقیقات بازاریابی برابر با 5   می باشد یا خیر.

پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه به مقصود پاسخ به سئوال فوق از آزمون t یک طرفه بهره گیری گردید. بر این اساس نتایج حاصله در جدول(4–30) ملاحظه گزارش گردیده می باشد. همانطورکه نظاره میشود مقدار Sig معادل  0.000می باشد از مقدار 0.05 =     کوچکتر گردیده می باشد لذا فرض صفر تأیید   نمی گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین حد بالا و پایین محاسبه شده شامل عدد صفر نشده و مقدار آماره t برابر 7.381 می باشد که از 1.96 بیشتر می باشد در نتیجه این عوامل نیز نشان دهنده رد فرض صفر می باشد. همچنین به دلیل مثبت بودن حدبالا و پایین وضعیت تحقیقات بازاریابی از میانگین تعیین شده بهتر ارزیابی شده می باشد.

در این نوع نمودار همانگونه که نظاره می شودنقاط مربوط به باقی مانده ها انحراف چندانی از خط مبین نرمال بودن ندارد و می توان توزیع باقیمانده های مدل رگرسیون خطی بدست آمده را نرمال فرض نمود.

6–4رگرسیون چند متغیره فرضیه اصلی:

در ادامه تجزیه و تحلیل های آماری برای تبیین و پیش بینی بهتر متغیر وابسته(اندازه صادرات) از رگرسیون چند متغیره بهره گیری می کنیم . در این روش برای تبیین متغیر وابسته از تمامی متغیرهای مستقل بطور همزمان بهره گیری شده می باشد.روش رگرسیونی بهره گیری شده در این قسمت روش مرکزی[1]می باشد. نحوه انجام این روش به این شکل می باشد که آغاز تمامی متغیرهای مستقل برای پیش بینی متغیر مستقل در مدل وارد می شوند سپس متغیرهایی که تأثیر آنها در مدل از طریق آزمون t تأیید نگردید از

[1] -Enter

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه