2-5-2-1- درمطالعه ای که توسط میشل والوس و همکاران (2005) با عنوان «عملکرد تحقیقات بازاریابی و استراتژی» صورت گرفت به این مسئله پرداخته گردید که آیا استراتژی گرایی بر تکامل پروژه های تحقیقات بازاریابی در موسسات استثنائی تاثیر گذار می باشد یا خیر؟ یافته ها در این پژوهش به شناسایی چهار عامل عملکرد پژوهش بازاریابی منجر گردید و استراتژی های مایلزواسنو نیز به این پژوهش مرتبط گردیدند.

2-5-2-2- در مطالعه ای با عنوان «تحقیقات بازاریابی، بازارگرایی و مدیریت روابط مشتری: چارچوب و کاربردی برای محصولات خدماتی» که توسط جارالجی و همکاران در سال 2006  صورت گرفت بر ارتباط متقابل میان تحقیقات بازاریابی بازارگرایی و  مدیریت روابط مشتری صحه گذارده و بر روابط علت و معلولی آنها تاکید  گردید.

2-5-2-3- تحقیقی با عنوان «تحلیلی توصیفی از املاک مدیران در حدود ارزش تحقیقات بازاریابی و تاثیر آن روی عملکردی تجاری» توسط مک فیل و همکاران در سال 2005 صورت گرفت مک فیل و همکارانش 1000 پرسشنامه را از طریق پست الکترونیک توزیع کردند که از میان 331 پرسشنامه برگشتی تنها 198 پرسشنامه قابلیت تحلیل داشتند نتایج پژوهش حاکی از آن بود که موسسات با سطح پایین عملکرد نسبت به موسسات با سطح بالای عملکرد، تحقیقات بازاریابی را فرآیندی پیچیده و پر هزینه و زمانبر دانسته و عقیده دارند که تحقیقات بازاریابی نمی تواند ارتباط معنی داری را با فروش، سودآوری و رشد موسسه داشته باشد.

2-6-ارتباط بین تحقیقات بازاریابی و بازارگرایی و سهم بازار بر صادرات و مدل مفهومی آن

کالی وجاورسکی (1993) لازمه بازارگرایی را داشتن اطلاعات جامع از محیط تجاری سازمان می دانند  و تحقیقات را  لازمه و ضرورتی حیاتی برای اجرای فرهنگ بازارگرایی در سازمان ها برمی شمارند. صاحبنظران بسیاری بر ارتباط تحقیقات بازار بر بازارگرایی تصریح کرده اند (نارورو اسلتر (1990) ، جاورسکی وکالی (1990 تا 1993) ، وشپاندرو وستد (1994) ،  دشپاند و وستر(1998) و لادو (1998).

جبارالجی و همکاران بر این باورند که تحقیقات بازار به تولید اطلاعات می پردازند در حالیکه بازارگرایی به نحوه تعامل سازمان با محیط تجاری می پردازد از این رو پیوند میان تحقیقات بازار و بازارگرایی ناگسستنی می باشد. تحقیقات بازاریابی بنیان توسعه بازارگرایی می باشد و با فراهم کردن اطلاعات در ارتباط با رقبا، مشتریان و شرایط بازار، به شکل گیری بازارگرایی کمک شایان توجهی می کند. (جاوالجی و همکاران ، 2006).

مطابق نظر اکر(2005)  سازمان بایستی  فراخور محیط رقابتی امروز، در شنیدن صدای بازار و تفسیر و ترجمان علائم و نشانه های حاصل از آن، توانمندگردندتا قادر به اتخا ذ تصمیمات درست در زمان های درست باشند . بدون تردید، عدم استیلای سازمان در دریافت و تفسیر اطلاعات بازار، استیصال آنها را در دستیابی به عملکرد بالای سازمان و دستیابی به سهم بازار در پی خواهد داشت .( با ربا را ، 1991) . بی گمان مطابق نظر بارنارد (1999) تحقیقات بازاریابی تأثیر عمد ه ای را در افزایش قدرت رقابتی سازمان و بهبود شاخص های عملکردی آن  مانند سهم بازارخواهد داشت.

بر اساس تمامی مطالعات صورت گرفته ،  این مدل دو متغییر، تحقیقات بازار بر افزایش صادرات را مطالعه می کند که در آن تأثیر تحقیقات بازار بر صادرات، بازارگرایی و سهم بازار مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این پژوهش برای بازارگرایی از زیر فاکتور هایی همچون رقیب گرایی، مشتری گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای درنظر گرفته شده می باشد و افزایش سهم بازار از زیر فاکتور عملکرد صادرات مورد مطالعه می باشد.این مدل ، مدلی انتزاعی از مدل جاوالجی و همکاران و بهره گیری از نظر خبرگان در این پژوهش می باشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد