به دلیل افزودن مشاهدات، درجه آزادی زیاد می گردد لذا استنتاج آماری قویتر می گردد. استنتاج براساس 20 نظاره ضعیفتر از 100 نظاره می باشد. تغییرات مشاهدات را زیاد می کند که باعث کاهش Var  برآوردگر می گردد. در مدل مرسوم دو متغیره:

Var(

لذا به یافتن نتایج معنادار کمک می کند: زیرا:

با افزایش درجه آزادی، مقدار جدول توابع آزمون کم گردد، مقدار بحرانی t,F کم می گردد.

با افزایش تغییرات مشاهدات، و لذا کاهش Var برآوردگرها، t محاسباتی زیاد می گردد.

لذا 2 نیروی بالا باعث معنادار شدن بسیاری از نتایج می گردد که با داده‌های سری زمانی یا مقطعی صرف غیرمعنا دارند.

لذا پنل علاج بسیار مناسبی برای مشکل همخطی می باشد. زیرا هم خطی زمانی می باشد که نتایج را (براساس کمیتt) غیر معنا دارند که لذا این تکنیک‌ها یکی از بهترین روشهای درمان هم خطی می باشد.

بسیاری روشهای اقتصاد سنجی که نیازمند اطلاعات بیرونی نسبت به پارامترها هست و بر داده‌های صرف مقطعی و سری زمانی بایستی از بیرون مدل داده شوند( مثلاً yt= β1+β2Xt+ut جهت رفع واریانس ناهمسانی بایستی اطلاعات بیرونی مثل  تا بتوان با تقسیم کل مدل بر ، GLS یا WLS را اجرا نمود. اما در Panel Data امکان اعمال روش GLS یا WLS بدون وزن دهی از بیرون توسط خود نرم افزار اجرا می گردد. (گجراتی، 1388)

3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا

داده های پانلدیتا هزینه بر می باشد یعنی هزینه های جمع‌آوری داده ها مانند مسائل طراحی و گردآوری این نوع داده ها که البته ممکن می باشد همه آن چیز که لازم می باشد پوشش داده نشود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحریفات خطاهای اندازه گیری مثلاً اگر در پرسشنامه سؤالات شفاف نباشد.

مسائل گزینشی که شامل خود گزینشی (معمولا اطلاعاتی ارائه می گردد که به صورت شاخص می باشد نه واقعی)، یا مسئله بدون پایه می باشد یعنی مشاهدات بدون پاسخ بماند و یا مسئله اصطکاک می باشد یعنی اگر اشکال در مشاهدات ایجادشود موجی را ایجاد می کند که دامنه آن به مشاهدات دیگر کشیده می گردد. به گونه کلی نرخ اصطکاک از یک موج به موج دیگر افزایش می‌یابد، اما این موج افزایشی طی زمان کاهش می‌یابد.

بعد سری زمانی ممکن می باشد خیلی کوتاه باشد.

3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی

سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می گردد این می باشد که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده ها هست یا اینکه مدل برای تمام واحد‌های مقطعی متفاوت می باشد. به بیانی دیگر آیا در مدل مورد نظر برای مقاطع مختلف هم شیب ها و هم عرض از مبدأها متفاوت می باشد. این سؤال را می‌توان با فرضیه زیر مطرح نمود:

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه