• سرمایه­گذاری بیش از حد[2] در دارایی­ها: سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها از باقیمانده­های مدل رگرسیونی رشد دارایی­ها بر رشد فروش بر مبنای سال-صنعت و طبق مدل ذیل محاسبه می­گردد:
 • که در مدل فوق داریم:

  رشد فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

  رشد دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

  باقیمانده­های رگرسیونی در پایان دوره مالی t برای شرکت i که مقدار مثبت این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و مقدار منفی این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری کمتر از حد در دارایی­ها می باشد.

  نحوه محاسبه رشد فروش و رشد دارایی­ها به تبیین ذیل می باشد:

  که در مدل­های فوق داریم:

  اندازه فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

  اندازه فروش در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i؛

  اندازه کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

  اندازه کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  [1]Capital Expenditure (CAPEX)

  [2]Over Investment (Over-Invest)

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد