برای تحقیقات بازاریابی وظایفی نیز اظهار شده می باشد. اقدام گرایی در برابر بهبود دانش (اسلاتر و نارور، 2000)، استراتژیک در برابر تاکتیک (رافائل و پارکت[1]، 1991)، ریسک شناسی پیش روی فرصت شناسی (شرمن، 1991)، تعیین جهت  استراتژیک، تحلیل فرصت، نظارت و کنترل (رابرت، 1992) و حتی نقشی به عنوان بهبود به مقصود پیروزی در مبارزات (کوکلین[2]، 1999) . به گونه سنتی، تأثیر تحقیقات بازاریابی برای طرفداری کردن از تصمیم گیری استراتژیک می باشد (هاملین[3] 2000) .پژوهشگران بازاریابی به مقصود شناسایی توان بالقوه بازار، سهم بازار، اندازه رضایت مشتری، رفتار خریدار و همچنین درمورد شیوه های قیمت گذاری، نوع محصول، توزیع و گسترش فروش نیز مطالعه و پژوهش می کنند (کاتلر[4]1383).

از وظایف دیگر تحقیقات بازاریابی آن چیزی می باشد که آکر[5] (2005) به آن تصریح می کند، آکر بر این باور می باشد که تحقیقات بازاریابی نه تنها بایستی به تهدیدات و فرصت های محیطی پاسخ دهد بلکه بیشتر بایستی بر جهت گیری به مقصود دستیابی به مزیت پایدار تاکید کند. تأثیر تحقیقات بازاریابی، برقراری پیوند بین مشتری یا مصرف کننده و سازمان از طریق اطلاعات می باشد ، از این اطلاعات برای شناسایی و اظهار مسائل بازاریابی، ارائه، اصلاح و ارزیابی امور، پیگیری فعالیت ها و درک بهتری از بازاریابی به منزله یک فرآیند بهره گیری می گردد (روستا و همکاران، 1374).

تحقیقات بازاریابی تصمیم گیری نمی کند و موفقیت را تضمین نمی کند. مدیران بازاریابی ممکن می باشد توصیه هایی را از متخصصان تحقیقات بازاریابی دریافت کنند؛ اما تصمیم گیرنده نهایی مدیران بازاریابی هستند نه محققان بازاریابی، تحقیقات بازاریابی بایستی مسیرهای فعالیت و احتمال موفقیت در بکارگیری آنها را تضمین کند. در واقع، در بیانی روشنتر، تحقیقات بازاریابی به شناخت محیطی که بازاریابی در آن اتفاق می افتد، می پردازد.

تحقیقات بازاریابی فرآیند جع آوری و تفسیر اطلاعات پیرامون مصرف کنندگان فعلی و بالقوه می باشد. تحقیقات از آن جایی که گاهی اوقات رفتار خرید قابل پیش بینی نمی باشد، ضرورت پیدا می کند و اگر یک بازاریاب در تعیین اندازه علاقه و انگیزه مصرف کنندگان شکست بخورد، بازاریاب ممکن می باشد به فروش محصول یا خدماتی که برای مصرف کنندگان بازار هدف نامناسب می باشد اقدام نماید. اندازه علاقه و انگیزه  مصرف کنندگان توسط تحقیقات بازاریابی تعیین می گردد. مردم ممکن می باشد تنها بعد از اینکه به وقت مزایا و ویژگی های یک محصول را مطالعه کردند آنرا بخرند. آنها ممکن می باشد بعد از دیدن یک آگهی تبلیغاتی خراب، آن محصول را بیشتر و بیشتر بخرند و یا آنها ممکن می باشد با مشاوره از دوستان و آشنایان و یا تنها از سر هوس و بدون هیچ گونه شناختی آنرا بخرند.

پس تحقیقات بازاریابی کوشش می کند تا الگوهای خرید را درک کرده و تبیین دهد به گونه ای که استراتژی بازاریابی شرکت بتواند بیشترین مصرف کننده را به ازای هر دلار صرف شده در بازاریابی جذب کند.

 

2-1-3-طبقه بندی تحقیقات بازاریابی

اغلب سازمان ها تحقیقات بازاریابی را به دو دلیل بهره گیری می کنند 1- برای شناسایی مشکل 2- برای حل معضلات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

[2] – Kulkin

[3] – Hamlin

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] -Katler

[5] -Acker

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد