متغیر وابسته  این پژوهش، واکنش سرمایه گذاران می باشد  که عبارتست ار رفتار متقابل (عکس العمل)سرمایه گذاران در زمان دریافت اخبار مالی، که این سرمایه گذاران واکنش خود را از طریق خرید ویا فروش سهام شرکت ها نشان می دهند.و برای محاسبه آن از دو معیار ذیل بهره گیری می­گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-2-1) نرخ بازده سالانه سهام[1]: به مقصود محاسبه نرخ بازده سالانه سهام از میانگین نرخ بازدهی ماهانه سهام طبق حالات ذیل بهره گیری می­گردد:

 

الف)افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق بیفتد:

1) آغاز افزایش سرمایه و سپس تقسیم سود اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

 

2) آغاز تقسیم سود و سپس افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

= سود نقدی پرداختی.

= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود انباشته.

= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه­گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات.

ب)افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق نیفتد.

1) در یک ماه فقط سود تقسیم شده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

2) در یک ماه فقط افزایش سرمایه اتفاق افتاده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

 

3-4-2-2) حجم معاملات سهام: که برا ی اندازه گیری آن از لگاریتم طبیعی حجم معاملات بوررس اوراق بهادار تهران بهره گیری می گردد.

 

3-4-3)متغیرهای تعدیل­کننده:

متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­های حاکمیت شرکتیمی باشد که شامل مواردذیل می باشد:

3-4-3-1)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره[2]): این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­گردد.

[1] Return

[2]BoardIndependence (BI)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد