روش مورد بهره گیری در این پژوهش، توصیفی و تحلیل می باشد. بدین معنی که در روش توصیفی بدون هیچگونه استنتاج ذهنی، تأثیر تحقیقات بازاریابی در صادرات زعفران را مورد مطالعه قرار داده و در روش تحلیلی اطلاعات جمع آوری شده را به وسیله روشهای آماری مورد تحلیل قرار داده می باشد.

پژوهش حاضر مانند بسیاری از تحقیقات از نوع کاربردی می باشد زیرا که هدف از پژوهش کاربردی، آزمودن مفاهیم نظری و ذهنی در موقیعت های واقعی و عملی می باشد در واقع این نوع تحقیقات منجر به ادامه راه حل ها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود می گردند.

 

 

1-8–جامعه تحقیق

 

الف ( قلمرو مکانی: با در نظر داشتن این که استان خراسان یکی از استانهای مهم در تولید و صادرات زعفران می باشد شرکت های صادر کننده مشهدی در استان خراسان قلمرو این

پژوهش می باشد.

 

ب( قلمرو زمانی: دوره زمانی مورد مطالعه این تحقیق1380-1390 می باشد.

 

ج ( قلمرو موضوعی: در چهارچوب موضوعی، این پژوهش به بازرگانی بین اللملل و صادرات مربوط می گردد و عوامل موقعیتی در صادرات و بازرگانی بین الملل را در غالب بازار هدف صادراتی، رقبای تجاری، رقبای داخلی، بازاریابی بین المللی و قوانین و مقررات را مورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه قرار می دهد.

 

1-9-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

دو منبع اطلاعات مورد نیاز می باشد:

 

الف( منابع اطلاعات اولیه

1.مصاحبه: به مقصود دستیابی به اطلاعات اولیه و تدوین فرضیات از این روش بهره گیری می گردد سپس در مراحل مختلف پژوهش نیز به مقصود اطلاع از نظر افراد متخصص

این روش به کار گرفته می گردد.

  1. پرسشنامه: در این پژوهش عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه