در پژوهش حاضر با انتخاب متغیرهای مهم و موثر بر تقاضای بیمه درمان در استان های منتخب، شکل کلی به تبیین زیر می باشد:

MED: حق بیمه درمان

INC: درآمد سرانه

EXP: مخارج بهداشت و درمان

INF: تورم

تابع زیر نشاندهنده ارتباط بین حق بیمه درمان مکمل  و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد :

 

t : دوره زمانی مورد نظر از سال 1388 الی 1392 می باشد.

i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت می باشد 30 استان کشور (منهای استان البرز).

1-5-سوالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی

 1. عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان در استان‌های منتخب کدامند؟
 2. الویت عوامل شناسایی شده چگونه می باشد؟

1-5-2-سوالات فرعی

 1. آیا بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه ارتباط معنی داری هست؟
 2. آیا بین حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی ارتباط معنی داری هست؟
 3. آیا بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم ارتباط معنی داری هست؟
 4. کشش درآمدی برای بیمه درمان در استان‌های منتخب چگونه می باشد؟

1-6- فرضیه های پژوهش

 1. بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه ارتباط معنی داری هست.
 2. بین حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی ارتباط معنی داری هست.
 3. بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم ارتباط معنی داری هست.
 4. بیمه درمان، کالایی ضروری می باشد.

 

 1.  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید