441تحلیل اکتشافی  داده های پژوهش

خروجی اول به ترتیب شامل شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بار تلت، درجه آزادی و sig آزمون می باشد. بر این اساس با در نظر داشتن نتایج نظاره شده  مقدار شاخص KMO برابر 0.866 می باشد.نتیجتاً تعداد نمونه مناسب مورد بهره گیری کافی می باشد.همچنین مقدار sig آزمون بارتلت0.000، کوچکتر از 5% می باشد که نشان می دهد نتایج تحلیل عاملی مورد پذیرش می باشد و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می گردد.

 

 

جدول(47): آزمون KMO و Bartlett’s

آزمون کفایت نمونهکیسرمیر،اکلین 0.866
آزمون کرویت بارتلت کای اسکویر 1008.923
درجه آزادی 40
سطح معناداری 0.000
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

نمودار اسکری: برای تعیین تعداد ابعاد از نمودار اسکری بهره گیری می گردد. به این شکل که نقطه ای که بعد از آن نمودار طریقه خطی پیدا می کند، تعداد مناسب عامل ها را به ما نشان می دهد. با در نظر داشتن نمودار(6–4)  می توان خروجی spss را ملاحظه نمود. در این نمودار مقادیر ویژه در محور عمودی و تعداد عوامل را در محور افقی، می توان دید. همانطور که نظاره می گردد نمودار پس از عامل چهارم سیر خطی به پیدا می کند. از این رو شاخص های طراحی شده در حال سنجش چهار عامل می باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد