به گونه کلی هدف این پژوهش مطالعه تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران و همچنین تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی خارجی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران می باشد.

1-4-1) اهداف علمی

از اهداف علمی این پژوهش می­توان، مطالعه دقیق فرضیه­های پژوهش را نام برد. به بیانی دیگر اهداف علمی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران.
  2. تعیین تأثیر درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.
  3. تعیین تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.
  4. تعیین تأثیر درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.

1-4-2) اهداف کاربردی

اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. معطوف کردن نظر سرمایه­گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی .
  2. توجه سرمایه­گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به تأثیر بازدارندگی احتمالی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی کاهش تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی.
  3. معطوف کردن توجه محققان به خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر در تعیین واکنش سرمایه گذاران.

1-5) سؤال‌های پژوهش:

در این پژوهش کوشش بر این می باشد که به سوالات اصلی پژوهش که به صورت زیر می باشد، پاسخ داده گردد:

  1. آیا بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران ارتباط­ای هست؟
  2. آیا درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد