دو شیوه اصلی برای تحقیقات بازاریابی هست این شیوه ها شامل تحقیقات کمی و کیفی می باشد. پژوهش کیفی می تواندشامل مطالعه ساده و یا یک سری مطالعات غیر رسمی به مقصود فراهم کردن اطلاعات زمینه ای برای تنویر و تعریف ماهیت مشکل قبل از آغاز پژوهش می باشد ،اما شیوه اصلی دیگر شیوه کمی می باشد که بیشتر مورد  بهره گیری قرار می گیرد .این شیوه مطالعه اشکال مختلف به عنوان یک شیوه جمع آوری داده مطرح می باشد. اطلاعات دراین شیوه از طریق برقراری ارتباط با جامعه نمونه قابل توجیه، از افراد جمع آوری می گردد (آکر، 1995) و این شیوه مشهورتر از روش کیفی می باشد؛ زیرا به انعطاف پذیری در اندازه نمونه بهره گیری شده که به تفاوت احتیاطی خطاها وابسته می باشد اجازه می دهد.

2-1-5- فرآیند تحقیقات بازاریابی

مقصود از فرآیند تحقیقات بازاریابی مراحل به هم پیوسته و مرتبطی می باشد که شامل 6 مرحله می باشد که از آغاز تا انتها بایستی طی گردد تا به نتیجه برسد ودر شکل 2-2 به گونه اختصار به آن تصریح می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله اول = تعریف مشکل؛ نقطه آغازین در کوشش برای کمک به تصمیم گیری در درک مشکل بازاریابی می باشد که بروز کرده می باشد[1]. در تعریف مساله، محققین بایستی هدف از مطالعه، اطلاعات پیش زمینه مرتبط، نوع اطلاعاتی که نیاز می باشد و اینکه چگونه در تصمیم گیری بهره گیری خواهد گردید را مشخص نمایند. تعریف مساله از طریق گفتگو با تصمیم گیرندگان، مصاحبه های عمیق با کارشناسان صنعت و جمع آوری و تحلیل اطلاعات در دسترس حاصل می گردد(مالهاترا و بیرک[2]، 2000) .

مرحله دوم= توسعه رویکرد پژوهش ؛ این مرحله شامل مشخص کردن ویژگیها یا عواملی می گردد که می تواند در طرح پژوهش موثر باشد و یا ممکن می باشد شامل تدوین چارجوبی تئوریکی و عینی و هدفمند باشد ( مالهاترا و بیرک ، 2000).

مرحله سوم = توسعه طرح پژوهش، طرح پژوهش، چهارچوب یا کار راهه می باشد . هدف از آن تدوین طرح مطالعه ای می باشد که یا می خواهد فرضیات موردنظر را آزمون کند و یا اینکه جواب های محتمل به سوالات پژوهش را تعیین نماید. نهایتاً نیز نیازهای اطلاعات را برای تصمیم گیری فراهم می کند (مالهاترا و بیرک، 2000) .

روستا وهمکاران (1374) عقیده دارند که طرح تحقیقاتی و منابع اطلاعاتی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و به اندازه شناخت از مساله بستگی دارد.

مرحله چهارم = جمع آوری داده . این مرحله  با جمع آوری داده  ها و تحلیل داده هاای ثانویه آغاز می گردد. در این مرحله محقق بایستی تصمیم بگیرد که داده های موردنظر را از چه جامعه نمونه ای جمع آوری نماید (روستا و همکاران1374).

مرحله پنجم = تحیل وتدارک داده ها؛ تدارک داده ها شامل ویرایش، کدگذاری، استنساخ و تائید داده ها می باشد. این فرآیند برای تحلیل داده های کمی و کیفی مشابه می باشد (مالهاترا و بیرک، 2000). در واقع در این مرحله داده های بدست آمده موردتصحیح و ویراش قرار گرفته و سپس کدگذاری می شوند آنگاه توسط شیوه های کامپیوتری موردتجزیه و تحلیل وتفسیر قرار می گیرد.

مرحله ششم =تهیه و ارائه گزارش، نهایتاً پروژه تحقیقاتی بایستی به شکل گزارش کتبی مستند گردد، این گزارش بایستی شامل سئوالات خاص پژوهش، رویکرد و طرح پژوهش،جمع آوری داده ها و شیوه تحلیل داده ها و همچنین نتایج ویافته های حاصله باشد و نتایج و یافته ها در شکلی جامع و کلی به مقصود بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری ارائه می گردد.

[1] Problem identification research

[2] – Malhotra and Birk

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد