پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتباط بین تعداد پایانه های فروش((POS و بازده دارایی های بانک

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه بانکداری قرار دارد و در زمینه آن ارتباط بین بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد. 1-6-2 قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب Read more…

By 92, ago