پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش تعداد کارت های اعتباری و بازده دارایی های بانک

بدیهی می باشد پاسخگویی به معضلات مشتریان با این شرایط و جلب رضایت آن ها، تنها با اتکا به بانکداری سنتی امکان پذیر نیست. بلکه بایستی در نظر داشتن بانکداری الکترونیکی و فناوری های خودکار، Read more…

By 92, ago