پایان نامه

پایان نامه ارشد:سنجش تحقیقات بازاریابی به میزان عملکرد شرکت در داشتن سهم بازار بیشتری

دو موضوع مهم و گسترده که در بازاریابی مورد مطالعه می باشد، بازارگرایی و تحقیقات بازار هستند که سازمانهای تجاری در مقابله با فرصتهای تهدیدات، نقاط ضعف و قوت می توانند تا حد زیادی از Read more…

By 92, ago