پایان نامه

تعیین تحقیقات بازاریابی به میزان عملکرد شرکت در داشتن سهم بازار بیشتری

4–4–1–تحلیل اکتشافی  داده های پژوهش سایت منبع خروجی اول به ترتیب شامل شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بار تلت، درجه آزادی و sig آزمون می باشد. بر این اساس با در نظر داشتن نتایج نظاره Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

سایت منبع تعریف نظری : ترجیح دادن منافع خود فدای منافع دیگران و بجای آوردن عملی از روی فروتنی بدون چشم داشت(قلی پور،1388). تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از متغیر رفتار برابر که تصریح به Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی ادبیات و شخصیت های اسطوره ای بر تقویت و توسعه گردشگری

  افزایش اشتغال خارجیان در صنعت گردشگری کشور میزبان ، به خروج درآمدهای عمده ی ایشان از کشور به سوی موطن خود منجر می گردد. از این رو، وجوه کمتری در اقتصاد کشور میزبان جریان Read more…

By 92, ago