پایان نامه

تعیین تحقیقات بازاریابی به میزان عملکرد شرکت در داشتن سهم بازار بیشتری

4–4–1–تحلیل اکتشافی  داده های پژوهش سایت منبع خروجی اول به ترتیب شامل شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بار تلت، درجه آزادی و sig آزمون می باشد. بر این اساس با در نظر داشتن نتایج نظاره Read more…

By 92, ago