بیمه اعتبار، بیمه نامه ای می باشد که در ارتباط با اعتبار یا نوعی وام ویژه صادر می گردد که به موجب آن، اگر اتفاق معینی از قبیل مرگ، از کار افتادگی، ورشکستی یا بیکاری برای وام گیرنده رخ دهد، بخشی از بدهی وی یا تمام آن به وام دهنده باز پرداخت می گردد ( لعل فام ، 1384 ).

2-5-6-بیمه درمان

بیمه درمان به دو صورت پایه و تکمیلی ارائه می گردد. بیمه‌های پایه آن دسته از طرح‌های بیمه‌ای می باشد که حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی را دارد و شامل خدمات پزشکی، اورژانس، خدمات عمومی و تخصصی سرپایی و بستری می باشد. ارائه این سطح بیمه خدمات درمانی،  سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح  و… می باشد.

بیمه درمان پایه یکی از ارکان اصلی رفاه و تامین اجتماعی در جامعه بشری بوده که به دلیل تاثیر آن بر سلامت جامعه، اساسی ترین عامل در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور می باشد. پیشی گرفتن شیب نمودار هزینه‌های بهداشتی و درمانی نسبت به نمودار رشد تولید ناخالص ملی از یک سو، عدم امکان بهره گیری بیمه‌شدگان از اکثر امکانات درمانی و پوشش ندادن بعضی خدمات درمانی در بیمه درمان پایه از سوی دیگر، ضرورت رویکرد جدید به بیمه‌های درمان مکمل را به عنوان یکی از راه‌های بهبود وضعیت بیمه درمان مطرح می کند (زارع، 1381).

شکاف‌هایی که در دستیابی بیمه‌شدگان به خدمات وجود داشته، در آنها این نیاز را به وجود آورده می باشد که بعضی از خدمات را از بخش‌های دیگر تامین کنند و بیمه درمان مکمل به عنوان پلی که این شکاف خدمتی را پوشش می‌دهد، بهره گیری می گردد. به بیانی دیگر بیمه‌های درمان مکمل به وجود آمده‌اند تا حق انتخاب مصرف کننده را به گونه اختیاری افزایش دهند (احمدپور، 1381). تجربه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، برای تحت پوشش قراردادن بسیاری از خدمات درمانی، از بیمه‌های خصوصی بهره گیری می گردد. در انگلستان که پوشش بیمه های سلامت در چارچوب بهداشت و درمان به گونه فراگیر ارائه می گردد، افراد می توانند برای بهره گیری از خدمات و مراقبت‌های تشخیصی در بخش خصوصی از بیمه خصوصی بهره گیری کنند. این اقدام راه‌گریزی از لیست انتظار برای دریافت خدمات تخصصی می باشد (دورانتون، 1380).

2-5-6-1-انواع بیمه درمان

بیمه های درمان تکمیلی اکثراً بصورت گروهی صادر میشود و صدور آن بصورت انفرادی مقدور نمی باشد. بیمه گزار می تواند تمامی کارکنان و یا حداقل 70 درصد آنان بهمراه اعضای خانواده تحت تکفل قانونی را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دهد و انواع آن عبارتند از :

بیمه های درمان کامل (فول درمان) :

در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر متعهد می باشد کلیه هزینه های درمان بیمه شدگان را براساس اندازه تعهدات و سایر شرایط مندرج در قرارداد جبران نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیمه های درمان تکمیلی (مازاد درمان) :

در این نوع بیمه نامه ها بیمه گزاران دارای بیمه گر اول یا پایه هستند و بیمه گر دوم متعهد جبران بخشی از هزینه های درمان براساس تعهدات و سایر شرایط مندرج در قرارداد فیمابین می باشد تمام یا بخشی از فرانشیز تعین شده در بیمه های درمان تکمیلی معمولاً از طرف بیمه گر اول تامین میگردد.

بیمه درمان خانواده  :

در این نوع بیمه ها اعضای یک خانواده با شرایط ویژه ای تحت پوشش قرار میگیرند صدور اینگونه بیمه نامه ها با حق بیمه ای نسبتاً گرانتر از بیمه های گروهی و منوط به سلامتی کامل بیمه شدگان در زمان صدور می‌باشد (http://www.mellatinsurance.com/index.php/darman-takmili).

2-6-عوامل موثر بر سرعت بخشیدن پوشش بیمه درمان

2-6-1-وجود درآمد افراد طبقه متوسط جامعه و نرخ رشد اقتصادی

افزایش درآمد سرانه، با افزایش توانایی مشارکت شهروندان در بیمه درمان اجتماعی متناسب می باشد که پیش پرداخت کرده اند. علاوه بر آن به نظر می رسد پرداخت مالیات به دنبال افزایش درآمد، متعاقبا بستر ایجاد تسهیلات یارانه‌های دولتی در بیمه درمان اجتماعی را افزایش می‌دهد. پس رشد اقتصادی تونایی پیش پرداخت را افزایش می‌دهد.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد