اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه می باشد، و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشند. اعتماد مفهومی چند سطحی بوده، به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمانی مربوط می گردد(قلی پور،آرین ،1388،ص107).

رهبر خدمتگزار به طرق زبر بر فرهنگ سازمان تاثیر دارند: الگو و نمونه بودن؛ نحوه تخصیص منابع سازمان؛ معیارهایی که به وسیله آن به استخدام، ترفیع و یا اخراج کارکنان اقدام می کنند؛ و آن چیز که به آن توجه داشته و آن چیز که به آن اهمیت و پاداش می دهند. قابل تامل می باشد که اعتماد نیز به شدت تحت تاثیر فرهنگ می باشد. بعضی دیگر از عوامل مرتبط با فرهنگ اعتماد در سازمان عبارتند از: عمق و کیفیت روابط بین فردی؛ شفافیت نقشها و مسئولیتها؛ شایستگی برای انجام امور و وظایف محوله؛ شفافیت چشم انداز و اهداف سازمانی و وفای به عهد. واضح می باشد که بسیاری از این عوامل با رفتار رهبر در سازمان ارتباط دارند. جو اعتماد زمانی به وجود می آید که مدیران آن چیز که را که متعهد به انجام آن بوده اند را انجام دهند و رفتارشان قابل پیش بینی باشد. راسل “معتقد می باشد که اعتماد جوهره رهبری خدمتگزار می باشد (Joseph& Winston,2005) گرین لیف بر آن می باشد که رهبری خدمتگزار را می توان هم مقدمه و هم میوه و ثمره اعتماد سازمانی به شمار آورد. در نظر داشتن دیگران در رهبران خدمتگزار و مقدم دانستن منافع پیروان بر منافع شخصی رهبر، نقشی اساسی رادر ایجاد جو اعتماد در سازمان دارا ست(قلی پور،آرین ،1388،ص108).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2- بخش دوم : تعهد سازمانی

2-2-1- مقدمه

طی چند دهه اخیر ، تعهد سازمانی موضوعی بوده که پیرامون آن تحقیقات بسیار زیادی انجام شده می باشد. مفهوم سازی های اولیه در این باره یک بعدی بودند که تعهد را به صورت خط مستمری از فعالیت توصیف می کردند که برای شناخت ضررهایی که بواسطه کناره گیری از سازمان در بر خواهد داشت و یا معروف تر ، به صورت یک وابستگی عاطفی نسبت به سازمان توصیف نموده اند (Joolideh & Yeshodhara , 2009, p. 128)

از نظر مودی و دیگران[1]  (1982) تعهد سازمانی دسته کم شامل سه اقدام مهم و اساسی می باشد :

  • اعتقاد قوی در پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان
  • میل به بروز تلاشهای قابل ذکر در سازمان
  • میل شدید به حفظ عضویت خود در سازمان ( Kuruuzum & Cetin & Irmak , 2009, p. 5 ).

افراد متعهد احتمال بیشتری دارند که در سازمان باقی بمانند و در راستای اهداف سازمان کار انجام دهند . تعهد سازمانی از نظر روانشناسان موضوع قابل توجهی می باشد زیرا شواهد بسیار زیادی هست که ارتباط هایی بین تعهد زیاد و خروجی های مطلوب سازمانی هست ، این امر نوعی قرارداد روانشناسی می باشد که کارمندان در پاسخ به منافعی که سازمان برای آنها تأمین می کند ، از خود بروز می دهند . زمانی که گفته می گردد کارمندی متعهد به سازمان می باشد که همکاری خود را به صورت داوطلبانه با سازمان ادامه دهد و در راستای اهداف سازمان کار

[1] – R.T, Mowday , L.W, Porter and R.M, Steers

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه