یکی از اهداف به کارگیری روش های آماری و اقتصاد سنجی، ارزیابی سیاست های اقتصادی و در انتها پیش بینی مقادیر آتی متغیرها و تدوین سیاست های مناسب می باشد. در این راستا یک کار تجربی مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تصریح سنجی
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • روش سنجی
  • ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری
  • تحلیل نتایج و در صورت نیاز پیش بینی(صمدی ،1388، 17).

3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی

اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها می باشد. اغلب پژوهش گران الگویی را انتخاب کرده، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می گذارند. اما سوال اساسی این می باشد که چه الگویی بایستی انتخاب گردد تا کار کاربردی با آن شروع گردد. تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف می باشد. در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها، دو نوع خطا معرفی می گردد:

  • خطای تصریح
  • خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می گردد که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می گردد. وجود خود همبستگی پیاپی، ناهمسانی واریانس ها، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال، خطای تصریح غیر از اخلال، حذف یک متغیر مهم، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری، شکل تابعی غلط، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … بعضی از این نوع خطاها هستند.

اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن می باشد که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.(همان ، 19).

3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی)

مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می باشد. بعضی از داده ها مستقیما از منابع آماری قابل استخراج بوده ، بعضی دیگر مانند نرخ ارز واقعی موثر و … بایستی محاسبه گردد و برای بعضی از متغیرهای دیگر بایستی متغیر نماینده و یا جانشین تعیین گردد (صمدی،23).

3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی

پس از تبیین مدل، بایستی روش مناسب مطالعه مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب گردد. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی می باشد، بهره گیری شده می باشد.

3-7-3-1- مدل پانل دیتا

اطلاعات آماری مورد بهره گیری در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می گردد که عبارتند از:

الف-اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک دوره از زمان می باشد نظیر آمار حسابهای ملی

ب-اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف می باشد. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه نواحی گوناگون کشور تهیه می گردد.

ج-اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی بهره گیری کرده اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه،  خانوار، کشور و … از لحاظ کمی‌ و کیفی در طول زمان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل‌دیتا برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی مطالعه نمود بهره گیری کند. مثلا در مطالعه‌های تابع تولید مسئله این می باشد که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.

3-7-3-1-1- محاسن بهره گیری از مدل پانل‌دیتا

به دلیل افزودن مشاهدات، درجه آزادی زیاد می گردد لذا استنتاج آماری قویتر می گردد. استنتاج براساس 20 نظاره ضعیفتر از 100 نظاره می باشد. تغییرات مشاهدات را زیاد می کند که باعث کاهش Var  برآوردگر می گردد. در مدل مرسوم دو متغیره:

Var(

لذا به یافتن نتایج معنادار کمک می کند: زیرا:

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد