1- عوامل اقتصادی

محیط اقتصادی از طریق عوامل کلیدی زیر می‌تواند بر مقصدهای گردشگری اثر بگذارد.

v     رشد اقتصادی: شاخصی می باشد که وضعیت اقتصادی یک کشور را در یک دوره مشخص نشان می‌دهد. به بیانی دیگر مقصود از رشد اقتصادی افزایش در تولید سرانه واقعی یک کشور می باشد که اغلب به وسیله تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می گردد.

v     مخارج مصرف کنندگان: به مقدار پولی تصریح دارد که توسط مصرف کنندگان هزینه می گردد.

v     مخارج سرمایه‌گذاری: هزینه کالاهای سرمایه‌ای مثل احداث مهمانسرا و خرید تجهیزات، هواپیما و فرودگاه را شامل می گردد.

v     مخارج دولت

v     نرخ بهره: اندازه هزینه وام را نشان می‌دهد.

v     مالیات: مالیات بر درآمد. مالیات بر هزینه و مالیات بر سود را شامل می گردد.

v     تورم: به اندازه تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها تصریح دارد.

v     بیکاری: تعداد افراد بیکار یک جامعه را مشخص می کند(رحمان سرشت، 1379: 68 – 67).

2- عوامل اجتماعی و فرهنگی زیادی بر مقصدهای گردشگری تأثیر می‌گذارند که مانند مهمترین این عوامل می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

v     رشد جمعیت: شاخصی می باشد که وضعیت جمعیتی یک کشور را در یک دوره مشخص نشان می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

v     ساختار سنی: به نحوه توزیع سنی افراد یک جامعه تصریح دارد.

v     کارآفرینی: بیانگر اندازه توانایی افراد یک جامعه در خلق کسب و کارهای جدید می‌باشد.

v     اوقات فراغت: به اندازه اوقات فراغت افراد و نحوه گذران آن تصریح دارد.

v     توزیع درآمد: نحوه توزیع درآمدها بین افراد جامعه را نشان می‌دهد.

v     محیط زیست: به تأثیر محیط زیست و عوامل محیطی در توسعه گردشگری تصریح دارد.

v     مصرف گرایی: اندازه تمایل افراد به مصرف کالاها و خدمات را نشان می‌دهد.

v     شیوه زندگی: بیانگر سبک و اسلوب زندگی مردم یک کشور می‌باشد.

v     توجه‌ها: طرز تفکر و پنداشت‌های مردم را مشخص می کند.

v     ارزش‌ها: اعتقادات و اصول اساسی که افراد یک جامعه به آنها وفادار می‌باشند.

 

3- عوامل سیاسی، دولتی و قانونی

محیط سیاسی بر مقصدهای گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. مجموعه عواملی که در این محیط بر مقصدهای گردشگری اثر گذارند شامل موارد زیر می شوند:

v     سیاست های حزبی: خط مشی‌هایی که احزاب یک کشور از آنها پیروی می‌نمایند.

v     ثبات سیاسی: شاخصی می باشد که وضعیت سیاسی یک کشور را در یک دوره مشخص نشان می‌دهد.

v     تروریسم: بیانگر اندازه وقوع قتل و آدم‌کشی می‌باشد.

v     قوانین: شامل قوانین مرتبط با گردشگری در یک کشور می گردد.

v     مقررات: به مقررات حقوقی مرتبط با گردشگری در یک کشور تصریح دارد.

v     تغییر دولت: مقصود جابجایی دولت در یک کشور می باشد.

4- فناوری( عوامل تکنولوژیکی )

محیط فناوری برای مقصدهای گردشگری دارای فرصتها و تهدیدهایی می باشد مانند عواملی که در این محیط به مقصدهای گردشگری تأثیر می‌گذارند، می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد