1-7-1. مدل پژوهش

مدل بکارگرفته شده جهت مطالعه ارتباط بین توجه سرمایه­گذاران و عوامل بنیادی شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار عبارست از مدل چند عاملی کارهارت که به صورت زیر تبیین می­گردد:

ارتباط 1-1

که در آن:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

J: تعداد سهام موجود در نمونه

T: تعداد مشاهدات موجود برای هر شرکت

: نشان­دهنده بازده مازاد دارایی j در دوره t

: نشان­دهنده بازده مازاد بازار در دوره زمانی t

Sentt: عامل توجه سرمایه­گذاران در ماه t

Rsmb: عامل بازده ناشی از اندازه شرکت

Rhml: عامل بازده ناشی از ارزش شرکت

Rmom: عامل بازده ناشی از مومنتوم

1-7-2. تعریف عملیاتی متغیرها

به مقصود محاسبه توجه سرمایه­گذاران از ارتباط موسوم به EMSI یا Equity Market Sentiment Index که به صورت زیر می باشد بهره گیری می­گردد:

ارتباط 1-2

که در آن:

Rir: رتبه بازده ماهانه سهام شرکت i

Riv: رتبه نوسان­پذیری تاریخی شرکت  iاست. برای محاسبه نوسان­پذیری تاریخی از انحراف معیار بازده ماهانه سهام طی پنج ماه قبل بهره گیری گردید.

: میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت­های پرتفلیو

: میانگین رتبه نوسان­پذیری تاریخی سهام شرکت­های پرتفلیو

برای محاسبه بازده بازار از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) بهره گیری شده می باشد که از طریق ارتباط 3 قابل محاسبه می باشد.

ارتباط 1-3

TEDPIXt عبارتست از اندازه شاخص کل در ماه t

: نشان دهنده بازده مازاد ناشی از اندازه شرکت

ارتباط 1-4

که در آن

: سبد سهام شرکت های کوچک که به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار کوچک، متوسط و بزرگ می باشند

: سبد سهام شرکت های بزرگ که به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار کوچک و متوسط و بزرگ می باشند.

: نشان دهنده بازده مازاد ناشی از ارزش پرتفلیو

ارتباط 1-5

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد