متغیر یک مفهوم می باشد که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می گردد. به بیانی دیگر، متغیر به ویژگی‌هایی گفته می گردد که می‌توان آن­ها را نظاره یا اندازه­گیری نمود و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن­ها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشان‌دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر می باشد (دلاور، 1371).

متغیرهای این پژوهش به مقصود آزمون فرضیه‌ها، به چهار گروه متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیل­کننده و کنترلی تقسیم می شوند.

3-4-1) متغیر مستقل:

متغیر مستقل این پژوهش، شاخص اعتماد بیش از حد مدیریتیمی باشد که برای محاسبه آن از دو معیار ذیل بهره گیری می­گردد:

  1. مخارج سرمایه­ای[1]: معیارمخارج سرمایه­ای یک متغیر مجازی می باشد و در صورتی که نسبت سرمایه­گذاری (خالص وجوه پرداختی برای خرید دارایی­های ثابت و سایر سرمایه­گذاری­ها مندرج در صورت گردش وجوه نقد) بر کل دارایی­های سال قبل در یک شرکت و در آن سال بیش­تر از متوسط نسبت مذکور در صنعت مربوط به آن شرکت باشد، مقدار آن متغیر در آن سال و برای آن شرکت خاص برابر 1 و اگر این طور نباشد 0 فرض می­گردد.
  2. سرمایه­گذاری بیش از حد[2] در دارایی­ها: سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها از باقیمانده­های مدل رگرسیونی رشد دارایی­ها بر رشد فروش بر مبنای سال-صنعت و طبق مدل ذیل محاسبه می­گردد:

که در مدل فوق داریم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رشد فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

رشد دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

باقیمانده­های رگرسیونی در پایان دوره مالی t برای شرکت i که مقدار مثبت این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و مقدار منفی این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری کمتر از حد در دارایی­ها می باشد.

نحوه محاسبه رشد فروش و رشد دارایی­ها به تبیین ذیل می باشد:

که در مدل­های فوق داریم:

اندازه فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

اندازه فروش در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i؛

اندازه کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛

اندازه کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i.

[1]Capital Expenditure (CAPEX)

[2]Over Investment (Over-Invest)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد