1-7-1- قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه منابع انسانی و با موضوع تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و تأثیر میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی   و حرفه ای استان گیلان  باشد.

1-7-2- قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی پژوهش سه ماهه آخر سال 1392 و شش ماهه اول سال  1393 می باشد.

1-7-3 – قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی پژوهش اداره کل آموزش فنی   و حرفه ای استان گیلان  می باشد.

 

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها:

1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل رهبری خدمتگزار :

1- خدمت رسانی

تعریف نظری : برانگیخته شدن مدیران در جایگاه هایی که به گونه کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام برداشته و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند( زاهدی ،1391، ص13).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از مؤلفه مهر ورزی  که تصریح به ،خدمت به دیگران ، توقع جبران نداشتن و مهربانی و مؤلفه تکریم به دیگران که به رفتار مؤدب ، تکریم به عقاید و افکار و تکریم به حقوق انسانی تصریح دارد(ونگ و ژن،2014).

2- توانمند ساز :

تعریف نظری : یک حالت انگیز شی درونی در ارتباط با شغل و یک مفهوم چند بعدی از قبیل ،معنادار بودن ،شایستگی ، خودبینی ، اثرگذاری و احساس اعتماد داشتن تعریف می گردد( قلی پور و همکاران ،1388،ص109).

تعریف عملیاتی : عبارت می باشد از ، گوش دادن مؤثر که به قطع نکردن صحبت ، در نظر داشتن پیشنهادات و عدم قضاوت دیگران تصریح دارد و متغیر ایجاد احساس معناداری به تأثیر همکاران بر اتفاقات سازمانی ، احساس استقلال ، همسویی بین هدف های فردی و سازمانی تصریح دارد(ونگ و ژن،2014).

3- اعتماد :

تعریف نظری : پدیده ای پویا که به کنش متقابل و عامل های مختلف مانند پیامدهای شناختی بالقوه ، وابستگی و احساس امنیت در ساخت اعتماد مؤثر می باشد(پناهی ، 1387، ص89).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه