ونگ در سال 2003، مدل قبلی خود را تکمیل نمود. در مدل وی، دوازده متغیر اصلی در چهار جزء اصلی ارائه شده می باشد که مهم ترین متغیرهای هر جزء در جدول زیر نشان داده شده اند:

[1]– Wong

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل پترسون [1]

مدل پترسون (2003) از هفت متغیر اصلی تشکیل شده می باشد. او در این تئوری با تعریف ارزشهای رهبری خدمتگزار، آنها را سازه های[2] رهبری خدمتگزار نامید. مهمترین ،سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از: عشق الهی[3] ،تواضع و فرتنی [4]،نوع دوستی[5]  ، قابلیت اعتماد [6] ، چشم انداز [7] ، خدمت رسانی[8]  و توانمند سازی[9] (نصر اصفهانی و همکاران ،1390،ص109).رهبری خدمتگزار بر اساس این هفت سازه قرار دارد. در شکل یک مدل پترسون نشان داده شده می باشد.

 

[1] – Patterson

[2] – Construct

[3] – -Agapao Love

[4] – Humility

[5]– -Altruism

[6]-Trusty

[7] -Vision

[8] -Service

[9] -Empowerment

مدل راسل و استون[1]

راسل و استون در سال 2002، با مطالعه گسترده ادبیات موجود در رهبری خدمتگزار حداقل بیست ویژگی قابل تشخیص و مجزا را در رهبران خدمتگزار شناسایى کرده­اند. این بیست ویژگی با مشخصه های فهرست شده در مرکز گرین لیف نیز شباهت های زیادی دارند(راسل و استون 2002، صص145-157 به نقل از قرایی،1387). مانند شنود موثر، متقاعدسازی و خادمیت در میان بیست ویژگی دیده می­گردد. در حالی که بعضی از ویژگی ها نظیر آینده نگری و دوراندیشی تحت عنوان بینش قرار گرفته اند(همان منبع).

 

2-1-11-5-1- ویژگی های عملیاتى رهبری خدمتگزار

راسل و استون، نه ویژگی شناسایى شده را با عنوان ویژگی های عملیاتى طبقه بندی کرده اند. طبقه بندی به ویژگی های وظیفه ای از نتایج موجود در ادبیات رهبری ناشی شده می باشد که به کرات تکرار شده می باشد.

ویژگی های وظیفه ای، مشخصه ها و کیفیت های عملیاتى قابل تشخیص هستند که به رهبران تعلق دارند و در رفتارهای رهبر در محیط کار نظاره می شوند. ویژگی های وظیفه ای ویژگی های کارآمد بودن رهبری خدمتگزار می باشند. آنها ویژگی های قابل تشخیصی هستند که اجرای مسئولیت های رهبری را امکان پذیر می کنند. هر ویژگی وظیفه ای از دیگر ویژگی های مجزا می باشد. البته آنها با یک دیگر مرتبطند و در بعضی از موارد به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند(همان منبع).

ایجاد چشم انداز :یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان می باشد. بینش، اعضای سازمان را با یکدیگر

[1] – Russell and Stone

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد