دو موضوع مهم و گسترده که در بازاریابی مورد مطالعه می باشد، بازارگرایی و تحقیقات بازار هستند که سازمانهای تجاری در مقابله با فرصتهای تهدیدات، نقاط ضعف و قوت می توانند تا حد زیادی از این دو ابزار بهره گیری کنند و توفیق فراوانی به دست آورند. این موضوع به شکلی ناباورانه در فضای علمی به آن اهمیتی داده نشده می باشد و اشارات اندکی از سوی بعضی از دانشمندان (ناردر و اسلاتر، 1994، کالی و جاورسکی، 1990، جاوالجی و همکاران، 2006) نسبت به اهمیت تحقیقات بازاریابی مخصوصا در حوزه صادرات صورت گرفته می باشد. و در انتها با مدل پژوهشی جاوالجی و همکاران (2006) مدل این مطالعه ترسیم گردید. مدل مفروض این مطالعه شامل 4 متغیر می باشد که تحقیقات بازاریابی به عنوان متغیر مستقل و صادرات زعفران به عنوان متغیر وابسته به ایفای تأثیر می پردازند و در این بین بازارگرایی و سهم بازار به عنوان متغیرهای مداخله گر اقدام می کنند. بر این اساس پنج فرضیه بر اساس مسیرهای مدل، تعریف، تبیین و تعیین گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود ابزار پژوهش در این مطالعه، پرسشنامه ای با 4 مجموعه سوال و در مجموعه 23 سوال طراحی گردید که در فصل سوم به گونه کامل تبیین داده شده می باشد. 6 سوال عمومی نیز در ابتدای پرسشنامه قرار داده گردید. به مقصود مطالعه روایی این پرسشنامه، پرسشنامه هایی در اختیار استاد مشاور و اساتید رشته مدیریت دانشگاه های مختلف و همچنین تعدادی از صادرکنندگان زعفران به صورت حضوری قرار گرفت که پس از دریافت و اعمال نظرات اصلاحی آنها، جهت سنجش قابلیت اعتماد ابزار پژوهش، از 10 پرسشنامه (25% جامعه آماری)، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که بیانگر عدد    0.878 بود که نسبتا عدد بالایی می باشد و نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه می باشد. پرسشنامه به صورت سرشماری میان 43 صادر کننده زعفران توزیع شدند که 40 مورد آن جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه بوسیله نرم افزار SPSS و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت.

 

5-2- نتیجه گیری

در آغاز فرض نرمال بودن متغیر پژوهش با آزمون کولموگراف اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت.و نرمال بودن متغیر های پژوهش مورد تائید قرار گرفت.در این پژوهش، به مقصود شناسایی متغیرهای مکنون و اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گیری شده می باشد .همچنین جهت آزمودن مدل های اندازه گیری و اطمینان از صحت آن از تحلیل عاملی تأییدی)روایی همگرا( بهره گیری شده می باشد.

ماحصل این تحلیل حاکی از آن بود که تمامی فرضیات مورد مطالعه مورد تائید قرار گرفته می باشد در این تحلیل آغاز برای تحلیل فرضیات از رگرسیون تک متغیره بهره گیری می گردد که ارتباط بین متغیر مستقل هر یک از فرضیات را با متغیر وابسته از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون کردیم و در تمامی فرضیات ضریب همبستگی متناظر با فرضیه معنادار گردید و وجود ارتباط بین متغیر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد