در فصل­های پیشین به کلیات پژوهش و همچنین اظهار مبانی نظری و مرور بعضی تحقیقات پیشین پرداخته گردید. در این فصل روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش تشریح می­گردد. در همین راستا رویکرد کلی پژوهش مورد بحث قرار گرفته و در ادامه مباحثی نظیر قلمرو پژوهش، داده­های مورد مطالعه و روش گردآوری آنها، فرضیه­های پژوهش و روش­های آماری مورد بهره گیری در پژوهش پیش­رو اظهار خواهد گردید.

3-2. رویکرد کلی پژوهش

در هر پژوهش آغاز بایستی ماهیت، اهداف و دامنه پژوهش مشخص گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد، ابزار و راه­های معتبر به واقعیت­ها دست پیدا نمود. فرایند پژوهش، فرایندی می باشد که طی آن محقق می­کوشد با پردازش علمی داده­ها، فرضیه­های خود را آزمون نماید. به گونه کلی روش­های پژوهش در علوم رفتاری را می­توان با در نظر داشتن دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده­ها تقسیم­بندی نمود.

 

3-2-1. دسته­بندی تحقیقات براساس هدف پژوهش

تحقیقات از حیث هدفی که به مقصود برآورده کردن آن انجام می­شوند در یکی از دسته­های زیر طبقه­بندی می­شوند (امیری، 1390):

1 . پژوهش بنیادی[1]: این نوع پژوهش به جای مسائل عملی به مسائل مفهومی می­پردازد و در صدد توسعه مجموعه دانسته­های موجود درمورد اصول و قوانین علمی بر می­آید. نتایج این نوع پژوهش به شکل نظریه و روش تازه و بی­سابقه عرضه می­گردد (فتوحی، 1389).

2 . پژوهش کاربردی[2]: هدف اصلی این نوع پژوهش آزمودن و مطالعه امکان کاربرد عملی دانش می باشد و لذا آن را به عنوان توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص در نظر می­گیرند.

3 . پژوهش و توسعه[3]: هدف اصلی این گونه تحقیقات نظریه­پردازی یا آزمون نظریه نیست بلکه توسعه محصولات یا فرآیندهای جدید می­باشد .

4 . پژوهش عملی[4]: پژوهش عملی که گاهی به آن “اقدام پژوهی” نیز می­گویند، بر کاربرد فوری متمرکز می باشد و نه پروراندن نظریه و یا کاربرد عمومی یافته­های آن. در حقیقت تاکید آن بر مساله ویژه و فوری جایگاه موجود می باشد و نه توسعه علم.

با در نظر داشتن طبقه­بندی­های ذکر گردیده و تعریف پژوهش کاربردی، می­توان پژوهش حاضر را نوعی از تحقیقات کاربردی دانست.

3-2-2. دسته بندی تحقیقات براساس نحوه گردآوری داده­ها

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده­های مورد نیاز به سه دسته طبقه­بندی می­کنند (امیری ،1390) :

1 . پژوهش توصیفی[5]: این نوع پژوهش مجموعه­ای از روش­هایی را شامل می­گردد که هدف از اجرای آنها توصیف شرایط یا پدیده­های مورد مطالعه می­باشد. این نوع پژوهش شامل انواع تحقیقاتی زیرا پژوهش پیمایشی[6]، پژوهش همبستگی[7]، اقدام­پژوهی، مطالعه موردی[8] و روش علّی-مقایسه ای[9](پس­رویدادی) می­گردد.

2 . پژوهش آزمایشی[10]: هدف این نوع پژوهش استنباط روابط علت و معلولی میان پدیده­هایی می باشد که مورد کنترل قرار گرفته­اند. ویژگی عمده­ای که این نوع پژوهش را از سایر تحقیقات متمایز می­سازد ویژگی “کنترل” می باشد و به اعتبار همین ویژگی پژوهشگر توانایی تعیین روابط علت و معلولی بین متغیرهای مورد پژوهش را دارد.

3 . سایر روش­های پژوهش: این دسته تحقیقات، پژوهش تاریخی[11]، پژوهش قوم نگاری[12]، روش تحلیل محتوا[13] و روش فراتحلیل[14] را شامل می­گردد.

از آنجایی که در این پژوهش توانایی کنترل متغیرهای مورد مطالعه وجود ندارد، نمی­توان آن را یک پژوهش آزمایشی دانست. همچنین تحقیقات دسته سوم اکثراً در حوزه جامعه­شناسی و روان­شناسی کاربرد دارند ( امیری ، 1390) و لذا روش این پژوهش جزء این دسته نخواهد بود.  پس پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی می باشد. به واسطه آن که این پژوهش از داده­های گذشته مربوط به صورت­های مالی و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری می­کند، می­توان آن را یک پژوهش پس­رویدادی نیز دانست. روش پس­رویدادی که به آن روش علّی-مقایسه­ای نیز اطلاق می­گردد، ساده­ترین روش کمّی برای کشف روابط علّی و معلولی بین پدیده­هاست. دلیل این نامگذاری برای این روش به واسطه مطالعه متغیر مستقل و وابسته پس از وقوع آنها می­باشد.

[1]  Fundamental Research

[2]  Applied Research

[3]  Research and Development

[4] Action Research

[5] Descriptive Research

[6]  Survey Research

[7]  Correlation Research

[8] Case Study

[9] Casual-Comparative

[10] Experimental Research

[11] Historical research

[12]  Ethnographic Research

[13]  Content Analysis

[14] Meta Analysis

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد