که اولین بار به گونه عمده توسط پری و وایز ( 1990 ) مورد توجه قرار (PSM) مفهوم انگیزه خدمت عمومی گرفت، برای تشریح تفاوت انگیزشی بین کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی به کار میرود. مفهوم اولیه انگیزه خدمت عمومی در تحقیقات بوخانان ( 1975 ) و رینی ( 1982 ) مطرح گردید. در سال 1990 پری و وایز انگیزه تمایلی فردی برای پاسخگویی به انگیزه هایی تعریف کرده اند که اساساً یا منحصراً » خدمت عمومی را به عنوان« در نهادها و سازمانهای عمومی ریشه دارند(زاهدی، محمود آبادی،1390،ص13)

اساس مفهوم انگیزه خدمت عمومی این می باشد که بجای آوردن شغلی که منجر به افزایش منافع عمومی شده و

برای دیگران مفید و سودمند می باشد، برای کارکنان دولت هم مشوق و انگیزاننده می باشد. نظریه انگیزه خدمت عمومی چنین فرض می کند که بعضی از مدیران و کارکنان دولتی با انگیزه هایی به غیر از منافع فردی مانند دلسوزی، اجرای وظیفه شهروندی و فداکاری و ایثار به مشاغل دولتی علاقه مند و از این طریق برانگیخته می شوند. بر همین اساس پری انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک الگو با چهار مؤلفه مطرح نمود. این مؤلفه ها عبارتند از: تمایل به خط مشی گذاری عمومی [2]، تعهد به منافع عمومی [3]، دلسوزی [4]، و ایثار و فداکاری [5](همان منبع).

 

2-1-8-2- نظریه خادمیت [6]

مفهوم خادمیت مدیران هنوز به گونه نظام مند تعریف نشده و هنوز از طریق پژوهش تجربی مورد طرفداری قرار نگرفته می باشد. در حالی که نظریه انتخاب عمومی و نظریه کار گزاری ریشه در اقتصاد دارد، نظریه خادمیت از حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی نشات گرفته می باشد. این نظریه بر آن می باشد تا نشان دهد چگونه بر خلاف نظریه های پیشین که تنها بر محرک های اقتصادی پا می فشرند، مدیران در جایگاه های برانگیخته می شوند تا به گونه کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام بردارند و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند (زاهدی، محمود آبادی،1390،ص13). نظریه خادمیت تصریح می کند که اگر عواملی مانند اعتماد، اعتبار و شهرت، اهداف جمعی و ارزشهای مشترک مورد تاکید قرار بگیرند، ارتباط صاحبان اصلی سازمان مدیران خادم ، با مدیران از ارتباط اصیل- کار گزار به ارتباط اصیل- خادم تبدیل خواهد گردید، اهداف خود را در مسیر اهداف سازمان تعریف می کنند و در صورت وجود تعارض میان اهداف فردی و اهداف جمعی، منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می دهند( Mills, 2010)

 

2-1-8-3- نظریه عاملیت[7]

نظریه دیگری که به گونه تلویحی به موضوع انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی تصریح دارد نظریه کار گزاری یا عاملیت می باشد. این نظریه فرض می کند که منافع مو کلان (عموم) با منافع کارگزاران و نمایندگانی که از سوی آنان برای اجرای امور محول استخدام شده اند در تعارض می باشد(Huang et al ,2004,p285). به بیانی دیگر، مو کلان به دنبال افزایش سود و منافع خود، و همچنین خواستار کوشش و کوشش کارگزاران در قبال تعهداتی هستند که بر عهده آنها گذاشته شده می باشد، اما کارگزاران منافع شخصی خود را در اولویت قرار میدهند و ممکن می باشد برای اجرای امور محول از سوی موکلان، کوشش و کوشش اندکی به اقدام آورند (زاهدی، محمود آبادی،1390،ص12)

[1]-Public Service Motivation

[2]– Attraction to policy making

[3]– Commitment to the public interests

[4] -Compassion

[5] -Self-Sacrifice

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] -Stewardship Theory

[7] -Agency Theory

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد