به جهت کاربرد نتایج این پژوهش در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توان پژوهش حاضر را از نظر هدف، کاربردی نامید. از نظر نحوه گردآوری داده‌های پژوهش نیز به دلیل مطالعه و توصیف وضع موجود، متغیرهای پژوهش و روابط آنها در جامعه مورد مطالعه، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی وازنوع همبستگی می‌باشد و برای انجام آن از مراحل زیر بهره گیری شده می باشد:

  • تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها می باشد. در پژوهش حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می گردد.
  • تجزیه و تحلیل داده ها : مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد. اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم بایستی روش مناسب مطالعه مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب گردد. در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین بهره گیری می گردد.

  • ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری : در این مرحله، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با بهره گیری از داده های موجود ارزیابی می گردد. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … بهره گیری خواهد گردید.
  • تحلیل نتایج : در انتها نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می گردد و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه می گردد.

همچنین پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی و همبستگی می باشد و از ابزارهای مصاحبه و اطلاعات ثانویه بهره گیری می گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی بیمه مرکزی کشور، سالنامه آماری استان ها و مرکز آمار ایران بهره گیری شده می باشد. مدل پژوهش با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با بهره گیری از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

1-10- اختصار فصل

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد، مانند مطالب اظهار شده عبارتند از : موضوع پژوهش، علت های انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، اظهار موضوع، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش، فرضیه های پژوهش ،تعریف متغیر های پژوهش.

 

این پژوهش در پنج فصل به تبیین زیر تنظیم شده می باشد :

فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع پژوهش، اظهار مسئله، اهمیت ضرورت، اهدف، سوالات، فرضیه ها و متغیر های پژوهش  مد نظر قرار گرفته می باشد .

فصل دوم : در این فصل به کوشش  شده می باشد به مسئله بیمه درمان بالاخص بیمه تکمیلی و عوامل موثر بر آن از ابعاد مختلف نگریسته گردد و در پایان، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور مطالعه شده می باشد.

فصل سوم : در این فصل به روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده می باشد .

فصل چهارم : در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد .

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این پژوهش، پس از اظهار نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها، محدودیتها ی پژوهش یاد شده می باشد .

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد