برای رهبری خدمتگزار مؤلفه های متفاوتی توسط نظریه پردازان حوزه مدیریت رفتار سازمانی ارائه شده می باشد که از میان آنها به ده ویژگی تصریح می گردد :

 • گوش دادن[1] : رهبران خدمتگزار برای شناسایی و تشخیص خواسته های گروه در سازمان کوشش می کنند خوب بشنوند. همچنین از طریق نشانه های غیر کلامی ، پیام افراد را به گونه مستقیم تفسیر می کنند( Zehiri et al,2013,p2153).
 • همدلی[2] : رهبران خدمتگزار کوشش می کنند تا با احساسات و عواطف دیگران همدلی کنند.
 • بهبود بخشی[3] :رهبران خدمتگزار قادر به تغییر دادن و متناسب کردن افراد هستند.
 • آگاهی[4] : آگاهی عمومی و خودآگاهی از محدودیت ها و نقاط قوت و ضعف ، یکی از مؤلفه های رهبر خدمتگزار می باشد.
 • اقناع[5] : رهبران خدمت گزار بیشتر به ترغیب افراد می پردازند. همچنین آنها در ایجاد توافق بین گروه به گونه اثر بخش اقدام می کنند.
 • مفهوم سازی[6] :مفهوم سازی به معنای توانایی نگاه کلی به یک مسأله می باشد. داشتن یک دور نمای مفهوم سازی شده باعث می گردد که از فراسوی واقعیت روزانه به یک مسأله نگاه گردد. رهبران خدمتگزار توانایی رؤیایی متعالی را دارند و می توانند بین گرایش های مفهومی درازمدت و کوتاه مدت تعادل مناسب ایجاد کنند.
 • دوراندیشی و آینــده نگری[7] : رهبران خدمتگزار از گذشته درس می گیرند.آنان واقعیت های زمان حال و پیامد های احتمالی یک تصمیم در آینده را درک می کنند.
 • نظارت[8]: رهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می دانند که تحت سرپرستی آنها ست.
 • تعهد نسبت به رشد و پیشرفت دیگران [9]: رهبران خدمتگزار فضایی را فراهم می کنند که ضامن رشد فردی ،حرفه ای و معنوی افراد باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • برقراری ارتباط[10]: رهبران خدمتگزار از اهداف افراد باخبر هستند .آنان عیان و واضح سخن می گویند و در نتیجه، افراد پیام آنان را بهتر درک می کنند (Van Dierendonck, & Nuijten,2011,p255).

این مؤلفه ها در قلب مدیرانی که خواهان بهبود شرایط انسانی هستند به وفور مشهود می باشد(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،1389،ص149).

[1] – Listening receptively

[2] – Empathy.

[3] – Healing

[4]– Awareness.

[5]– Persuasion.

[6]– Conceptualization

[7] – Foresight.

[8] – Stewardship.

[9]– Commitment to the growth of people

[10] – Building community

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه